Rosenthal Vase studio-linie

Porzellanvase, 20. Jahrhundert, Rosenthal Studio-Linie, Höhe 22 cm

Porzellan Vase Rosenthal studio-linie